OGŁOSZENIE

Góra Puławska, 23.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.


Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej,
ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy, ogłasza pierwszy przetarg publiczny nieograniczony
na sprzedaż samochodu ciężarowego Daewoo Motor Polska.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy w średnim stanie technicznym,
rok produkcji: 1998, model pojazdu: Lublin 332212.

 1. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem jednostki – tel. 505042030 od 7:00 do 15:00
  w dni robocze (pn-pt).

 2. Cena wywoławcza za sprzęt wynosi: 750,00 zł brutto.

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie organizatora przetargu.

 4. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż używanego sprzętu – samochodu ciężarowego- nie otwierać przed dniem 29.07.2019 r. do godziny 10:15”.

  2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: – imię i nazwisko, dokładny adres i nr tel. kontaktowego lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, nr telefonu, faksu oraz PESEL i numer REGON; oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza); oświadczenie oferenta, że miejsce, lokalizacja oraz stan faktyczny sprzętu jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć kopię dowodu osobistego, parafowany wzór umowy.

  3. Ofertę należy złożyć do dnia 29.07.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie sprzedającego

  4. Okres związania umowy wynosi 30 dni.

 5. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza; nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

 1. Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
 1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
 1. W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.
 2. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy.
  – umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.
  – nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na podstawie wystawionej
  faktury.
  – wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  – organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Kierownik GUiEWiK

Zbigniew Polak