Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Część dokumentów zamieszczono jak skan wersji papierowych,
 • Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bartosik, bartosikkatarzyna@guiewik.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8806060. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, Ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Do głównego wejścia prowadzą schody.
 2. Brak windy. Schody nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Budynek mieści się na dość dużej posesji, posiada parking oraz plac, na którym zazwyczaj jest dostępna wystarczająca ilość miejsca do zaparkowania.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystujących, choć prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 9. Osoby niepełnosprawne mogą osobiście lub przy pomocy innej osoby umówić wizytę telefonicznie z wyprzedzeniem kilkudniowym. Pozwoli nam to ustalić sposób obsługi w sposób odpowiedni dla konkretnej osoby i jej indywidualnych potrzeb.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.