Zaproszenie do przetargu

Góra Puławska, dnia 10 październik 2019 r.

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 TYS. EURO

 1. Zamawiający – Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie sieci wodociągowej
  zasilającej hydrant p.poż. przy budynku OSP w m. Skoki, gm. Puławy”.

 2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie z materiałów własnych sieci wodociągowej z rur wodociągowych ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 16 ø 110 x 6,6 mm. Na trasie wodociągu przewiduje się zamontowanie zasuw oraz 1 hydrant, zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany i przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszego Zaproszenia.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową

obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania robót w wymaganym terminie,

w tym m.in. również:

a) organizację i zagospodarowanie terenu robót,

b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie robót,

c) geodezyjne wytyczenie trasy sieci w terenie oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

d) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na zastosowane materiały i wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

 1. Termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

– dysponowanie niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy (robót budowlanych) posiadającym wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia do kierowania budową (robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie żądanych przez Zamawiającego i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia. Brak spełnienia ww. warunku skutkuje odrzuceniem oferty.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą wykonawcy
  w postępowaniu
  pod rygorem odrzucenia oferty:

a) wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru),

b) wykaz osób wraz z oświadczeniem – dotyczy wskazania kierownika budowy,

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP
dotyczący Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania informacji również w formie elektronicznej, jeżeli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Zbigniew Polak – tel. (081) 880–60–60, fax.: (081) 880–60–60 w godz. 7.00 – 15.00 (pn. – pt.).`

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

  1. Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15,

  2. Góra Puławska, 24 – 100 Puławy

OFERTA NA „Wykonanie sieci wodociągowej zasilającej hydrant p.poż. przy budynku OSP Skoki”

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.10.2019, GODZ. 10 15

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie GUiEWiK w terminie do dnia 25.10.2019 r. (piątek), do godz. 1000. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 25.10.2019 r. o godz. 1015, w siedzibie GUiEWiK.

 1. Opis sposobu obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego (pod rygorem odrzucenia oferty):

Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia ryczałtowego (cena ofertowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich za cały określony dokumentacją niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty zakres zamówienia oferowany przez niego do realizacji.

Oferowana cena powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie elementy niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, cena ofertowa musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytą realizacją całości zamówienia na warunkach opisanych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty.
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania oraz dokonał rzetelnej wyceny w ramach skalkulowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

 1. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Zaproszenie do przetargu (do pobrania)

Załączniki:

1. Formularz oferty

2 Przedmiar robót

3. Projekt budowlany

4. Specyfikacja techniczna