Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej guiewik.pulawy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie:

 • Podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • Możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • Uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • Artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • Treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • Strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie.
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie.
 • PgUp przewinięcie strony w górę.
 • PgDn – przewinięcie strony w dół.
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony.
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony.
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony.
 • Home – przejście na górę strony.
 • End – przejście na dół strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik GUiEWiK , biuro@guiewik.pulawy.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 880 60 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek biurowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednak istnieje możliwość obsługi bezpośredniej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.