Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej (ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy Góra Puławska, tel: 81 880 60 60, email: biuro@guiewik.pulawy.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.guiewik.pulawy.pl .

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Bartosik, e-mail: biuro@guiewik.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 880 60 60 . Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie pracujemy nad przygotowywaniem strony internetowej pod względem wymogów Ustawy o dostępności stron www.

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Ułatwienia na stronie:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, jednak istnieje możliwość obsługi bezpośredniej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej .

10. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyż skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik GUiEWiK
 • Adres: ul. Kozienicka 15, Góra Puławska
  24-100 Puławy
 • E-mail: biuro@guiewik.pulawy.pl
 • Telefon: 81 880 60 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/pl