OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C360

Góra Puławska, 02.10.2018 r.

Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Górze Puławskiej,
ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy, ogłasza trzeci przetarg publiczny nieograniczony
na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C360.

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik URSUS C360 w średnim stanie technicznym, rok produkcji: 1980, model pojazdu: C 1,6 t.

 1. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w siedzibie Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem jednostki – tel. 505042030 od 7:00 do 15:00 w dni robocze (pn-pt).

 2. Cena wywoławcza za sprzęt wynosi: 10 000,00 zł brutto.

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie organizatora przetargu.

 4. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż używanego sprzętu – ciągnik rolniczy URSUS C360”- nie otwierać przed dniem 15.10.2018 r. do godziny 10:15”.

  2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: – imię i nazwisko, dokładny adres i nr tel. kontaktowego lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, nr telefonu, faksu oraz PESEL i numer REGON; oferowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza); oświadczenie oferenta, że miejsce, lokalizacja oraz stan faktyczny sprzętu jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć kopię dowodu osobistego; w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub firmę należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo z ewidencji działalności gospodarczej, parafowany wzór umowy.

  3. Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie sprzedającego

  4. Okres związania umowy wynosi 30 dni.

 5. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; zawiera cenę niższą niż cena wywoławcza; nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w formularzu oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

 1. Komisja zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
 1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
 1. W przypadku gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.
 2. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy.
  – umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.
  – nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na podstawie wystawionej
  faktury.
  – wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  – organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

 

Kierownik GUiEWiK

Zbigniew Polak

Umowa sprzedaży (PDF)