Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

INSTRUKCJA
postępowania w celu podłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Grupę Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji.

 1. Wnioskodawca pisemnie występuje do Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska, 24-100 Puławy o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie warunków technicznych podłączenia.
 2. Do wystąpienia (podania) należy dołączyć:- aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową nieruchomości (działki) w skali 1:1000 lub 1:500 – 1 egz.,
 3. Na podstawie warunków technicznych zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy uprawnionemu projektantowi – inwestor.
 4. Inwestor ma obowiązek uzyskać stosowne pozwolenia zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.
 5. W uzasadnionych przypadkach w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji z usytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu w przypadku podłączenia projektowanego budynku do gminnej sieci wodociągowej, należy złożyć do Starosty Puławskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 6. W Grupie Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kozienicka 15, Góra Puławska uzgodnić projekt budowlany przyłączy – projektant.
 7. W Starostwie Powiatowym w Puławach ul. Aleja Królewska 19 zgłosić rozpoczęcie wykonania przyłączy – inwestor.
 8. Uzyskać z GUiEWiK zezwolenie na włączenie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – inwestor.
 9. Na podstawie uzgodnionego projektu technicznego i uzyskanego pozwolenia na budowę zlecić wykonanie przyłącza(y) wykonawcy, który posiada odpowiednie kwalifikacje i prowadzi działalność w tym zakresie.
 10. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia GUiEWiK o terminie rozpoczęcia robót. Po wykonaniu prac montażowych przyłącza nie zasypywać.
 11. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza(y) uprawnionemu geodecie. Inwentaryzacja musi być wykonana przed zasypaniem wykopu.
 12. Dokonać odbioru technicznego przyłącza(y) w otwartym wykopie przez pracownika Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji.
 13. Zawrzeć umowę z GUiEWiK na dostawę wody i odbiór ścieków oraz zapoznać się z warunkami eksploatacyjnymi przyłącza(y) wodociągowego i kanalizacyjnego. 

Nie zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków traktowane będzie jako nielegalne korzystanie z urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. Informacji związanych z wykonaniem przyłączy udziela Kierownik GRUPY UTRZYMANIA i EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI, tel. 880-60-60, tel. kom. 505042030.